Skip to content

Coexist


Coexist

Coexist

Stowarzyszenie COEXIST

Stowarzyszenie COEXIST jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Promocja postaw i działalności na rzecz dialogu między ludźmi, kulturami, narodami i religiami.
2. Działalność edukacyjna i wychowawcza realizowana jest poprzez organizowanie spotkań, wykładów, sympozjów, wystaw, warsztatów i innych wydarzeń
3. Prowadzenie działalności integrującej ludzi dialogu poprzez aktywność kulturalną, religijną, społeczną i towarzyską.
4. Inicjowanie działań i badań dotyczących problematyki szeroko rozumianego dialogu we współczesnym świecie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym
przyznawanie nagrody “Menory Dialogu” za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów
organizację Dni Judaizmu w Poznaniu oraz wydarzeń wpisujących się w cele i zakres działalności Stowarzyszenia
współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami
kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz
prowadzenie portalu internetowego poświęconego zagadnieniom o tematyce zgodnej z celami i zakresem działania Stowarzyszenia
inicjowanie działalności edytorskiej (wydawnictwa okolicznościowe, materiały promocyjne itp.)
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia